² مراحل تاسيس موزه های خصوصی و مشاركتی

مراحل تاسيس موزه هاي خصوصي

براي تأسيس موزه های خصوصی مراحل زير طي مي گردد:

 

1.        درخواست مکتوب تأسیس موزه از سوی درخواست کننده ایجاد موزه خصوصی

2.        بررسی درخواست تأسیس موزه های خصوصی از سوی کارشناسان سازمان

3.        تنظیم طرح محتوایی موزه طبق فرم پیوست  با همکاری کارشناسان سازمان یا انتخاب مشاور از سوي متقاضي

4.        تأیید استان و ارائه به اداره کل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور جهت بررسی و اعلام نظر

5.        صدور مجوز تأسيس موزه از سوی سازمان

 

شرايط لازم براي متقاضيان تأسيس موزه هاي خصوصي:

 

1.        دارا بودن مكان مناسب جهت تبديل به موزه (مكان تحت تملك متقاضي بوده يا درصورت استيجاري بودن حداقل تا 50 سال آينده مكان موزه تغيير نيابد.

2.        متقاضي بايد داراي تجربه كاري يا تحصيلات آكادميك در زمينه مرتبط با موضوع موزه مورد درخواست باشد.

3.        در اختيار داشتن حداقل 100 شيء تاريخي ـ فرهنگي مرتبط با محتواي موزه مورد تقاضا

4.        بكارگيري حداقل يك كارشناس موزه دار

 

مراحل تاسيس موزه های مشارکتی

براي تأسیس موزه های مشارکتی مراحل زير طي مي گردد :

1.        بررسی و اعلام نظر در خصوص اماکن جدید و مکانهای تخصیص یافته به موزه ها توسط سایر ارگانها از حیث فرآیند بهره برداری از آنها

2.        برگزاری جلسات مرتبط در خصوص تغيير کاربری مكان پيشنهادي براي موزه و طراحی ها و ...

3.       تنظیم تفاهم نامه موزه های مشارکتی و مشخص نمودن مسؤولیتها و تعهدات طرفی

4.       تهیه طرح محتوایی موزه  مورد تفاهم و اخذ مجوز تأسيس موزه

5.       برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای پروژه توسط اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

6.       تهیه طرحهای معماری داخلی ، الکتریکال و مکانیکال موزه

7.       تشکیل پرونده و بایگانی تمامی اطلاعات، اسناد و نقشه های پروژه

8.        تجهیز موزه از محل اعتبارات ملي و استاني

9.       فراخوان جمع آوري و تهيه اشياي مورد نياز براساس نوع موزه بر اساس مفاد تفاهم نامه

10.   ساماندهی ، ثبت و آماده سازی اشیاء جهت نمایش در موزه

11.   چیدمان اشیاء و موزه آرای

12.     بهره برداري از موزه توسط ارگان مشاركت كننده با نظارت سازمان به همراه بازديدهاي دوره اي از گردش كار موزه

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي، اداره موزه ها به نشاني: مشهد ،بلوار وكيل آباد ،ابتداي خيابان صدف  مراجعه و يا با شماره تلفن: 8682080 تماس حاصل نمايند.

 

 

 لینک صفحه     تعداد بازدید: 5526